Området

Oslo Airport City representerer nåtidens viktigste destinasjonsutvikling i form av flerkjernet knutepunktutbygging. Innovative, økonomisk bærekraftige og urbane kvaliteter blir kommersielle magneter og regionale «vekstdrivere» i en langsiktig satsning på kollektivbasert infrastruktur.

Knutepunkt

Ullensaker kommune med sine ca. 43.000 innbyggere er en av kommunene som vokser raskest i Norge - både i form av arbeidsplasser og innbyggertall. Prognosene utarbeidet av SSB predikerer også en betydelig fremtidig vekst over de neste 15. Kommunen er vertskap for Oslo Lufthavn Gardermoen/OSL og fremstår som en næringsvennlig, fleksibel og løsningsorientert kommune som ønsker å legge til rette for langsiktig og bærekraftig utvikling og vekst med nye varige arbeidsplasser.

Området med Oslo Airport City, OSL og Jessheim by opplever en stadig økende interesse for og sterk utvikling både innen næringsetableringer og boligbygging. Lufthavnen, handel, hoteller/konferanser og transport og kommunikasjon har erstattet Forsvaret og landbruket som de dominerende arbeidsgiverne i området. Etablering av en tydelig urban bystruktur med stort fokus på videre boligbygging og tilhørende service og infrastruktur som handel, bevertning, rekreasjon, barnehager/skoler m.m. støtter opp under Oslo Airport City’s visjon og mål om destinasjonsutvikling av Norges raskest voksende og mest attraktive område.

ca. 43.000 innbyggere i Ullensaker kommune

2,5 % gjennomsnittlig befolkningsvekst per år

Gardermobyen (Jessheim, Gardermoen næringspark og hovedlufthavnen) er allerede utpekt av Ullensaker kommune som et særlig innsatsområde for økt by- og næringsutvikling. Ullensaker kommune har i dag 43.000 innbyggere, hvorav 20.000 i Jessheim.

En bærekraftig region

Politisk forankring og vilje danner et uvurderlig grunnlag for videre utvikling av Oslo Airport City som en viktig del av Norges nasjonale knutepunkt Gardermoen.

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus ble vedtatt i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i desember 2015. Denne ble videreført i nye Viken fylke fra 01.01.2020 og blir en viktig og avgjørende del av nye Akershus etter valget i september 2023.

Planen er en direkte oppfølging av Stortingets vedtak (Ot.prp.nr. 10, 2008/09) hvor Oslo og Akershus pålegges å lage en plan for en retningsendring i hovedstadsregionen for å nå målene om en mer konkurransedyktig og bærekraftig region, samt nasjonale mål om bl.a. klima og transport.

Den Norske Stat er således også forpliktet til å følge opp, sammen med Oslo kommune, Viken fylkeskommune og samtlige kommuner i Viken (som blir nye Akershus etter valget i 2023). Planen går frem mot 2030, med perspektiv mot 2050.

Gardermoregionen Interkommunalt Politisk Råd (GRIP)
Fra 1.1.2019 er samarbeidet mellom de seks kommunene rundt Gardermoen formelt etablert som et interkommunalt politisk råd. Rådet er en videreføring av det mangeårige samarbeidet Øvre Romerike Utvikling. Deltakerkommunene er som før Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Strategisk næringsplan Gardermoregionen ble vedtatt den 23. april 2021. Den strategiske planen har en visjon om:

«Gardermoregionen, knutepunktet mot verden, med satsing på teknologi, kompetanse, lokal verdiskapning og bærekraft.»

OAC ved daglig leder deltar aktivt som medlem av styringsgruppen for GRIP, med fokus på destinasjons- og næringsutvikling til fordel for hele regionen. Les mer om Strategisk Næringsplan her.

Regionale byer med høy vekst

Det skal i Oslo-regionen legges vekt på byutvikling med større konsentrasjon etter prinsipper for flerkjernet utvikling av levende byer med god bokvalitet beliggende rundt Oslo by med gode kollektivløsninger. Regionale byer skal ta en høy andel (80-90 %) av bolig- og arbeidsplassveksten og få en sterkere rolle i regionen.

Jessheim fremheves som regional by med høy vekst, hvor det skal tilrettelegges for økt by- og næringsutvikling i takt med økt aktivitet på flyplassen. Øvre Romerike har allerede i dag mye pendling på tvers mot Gardermoen-området. Denne utviklingen er det ønskelig å bygge videre, på en slik måte at økt pendling blir kollektivbasert. Kollektivaksen mellom Jessheim og Oslo Lufthavn Gardermoen via Gardermoen Næringspark skal styrkes, og arbeidsplassintensive virksomheter må lokaliseres tett på aksen.

Ullensaker kommune vedtok i februar 2020 ny strategisk plan som stadfester utvikling av Gardermoen og Jessheim som regionalt knutepunkt, med internasjonal standard og lokal forankring.

20 min. fra Oslo S til OAC

5 min. Airport Shuttle fra OSL til OAC

40 % av Norges befolkning kommer seg til OAC på to timer med tog, buss eller bil

300 mill. europeere kan nås på 2 timer

Oslo lufthavn er Norges og kanskje Nordens viktigste kommunikasjons og transportknutepunkt.

Oslo Airport City ligger ideelt plassert, med nærhet til lufthavnen, hovedveitraseer, fremtidig godsterminal og attraktive boligområder i Jessheim og med kort forbindelsestid til Oslo sentrum, distriktene og sentrale Europa.

Fra Oslo Airport City er Norges største og viktigste regionale byer som blant annet Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Kristiansand kun en kort reise unna. Viktige næringer i Norge er beliggende i områdene, og byene utvikler egne vekstområder. OAC har potensiale til å bli regionenes ansikt utad og til å styrke Norges konkurransekraft.

Med 2 t tog- eller kjøretur med buss og bil når man 2 millioner (40%) av Norges befolkning, og med 2 timers flytur når du omtrent 300 millioner av Europas befolkning.

8-millionersbyen

Utvikling av høyhastighetsbaner forandrer dynamikken i Skandinavia og knytter oss tettere sammen med våre naboer. OAC/Oslo blir et viktig ankerpunkt i denne utviklingen. Med potensiell ny godsterminal på Hauerseter styrker jernbanenettverket OAC som destinasjon ytterligere, og kan bidra til å styrke Skandinavias konkurransekraft i en global kontekst.

45 mil fra Oslo til Bergen
56 mil fra Oslo til Stavanger
42 mil fra Oslo til Stockholm
94 mil fra Oslo til København

OSLOTRONDHEIMBERGENSTAVANGERSTOCKHOLMGÖTEBORGKØBENHAVNEUROPA

Nordens største lufthavn

Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) er Norges hovedflyplass og landets mest sentrale og viktigste knutepunkt. I tillegg til flytrafikk har OSL flyplasshoteller, konferansefasiliteter, forretninger, spisesteder og andre servicefunksjoner, samt over 20.000 parkeringsplasser.

I 2022 hadde OSL ca 22,5 millioner reisende og var med det Nordens største lufthavn. Kastrup hadde i 2022 ca 22,1 millioner reisende.

Før pandemien frem til 2020 hadde OSL ca. 30 millioner reisende, og var Nordens nest største lufthavn. Fra 2005 til 2020 har det innen hotell, restaurant og detaljhandel vært en betydelig sysselsettingsvekst fra ca. 11 % til ca. 21% i direkte tilknytning til lufthavnen. I dag sysselsetter OSL direkte ca. 15.000 personer, og sammen med underleverandører, kontakter etc. en samlet sysselsetting på nesten 25.000 personer. Dette antallet vil trolig bli doblet frem mot 2050, og investeringene i en ny hovedlufthavn har gjort OSL til en av landets klart største arbeidsplasser.

OSL / Avinor ( https://avinor.no/flyplass/oslo )