Området

Oslo Airport City representerer nåtidens viktigste by- og stedsutvikling i form av flerkjernet knutepunktutbygging. Innovative, økonomisk bærekraftige og urbane kvaliteter blir kommersielle magneter og regionale «vekstdrivere» i en langsiktig satsning på kollektivbasert infrastruktur.

Knutepunkt

Ullensaker kommune med sine ca. 35.000 innbyggere er en av kommunene som vokser raskest i Norge – både i form av arbeidsplasser og innbyggertall. Prognosene utarbeidet av SSB predikerer også en betydelig fremtidig vekst over de neste 15 årene med en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 2,5 % per år. Kommunen er vertskap for Oslo Lufthavn Gardermoen/OSL og fremstår som en næringsvennlig, fleksibel og løsningsorientert kommune.

Området med Oslo Airport City, OSL og Jessheim by opplever en stadig økende interesse for og sterk utvikling både innen næringsetableringer og boligbygging. Flyplass, handel, hoteller og transport har erstattet Forsvaret og landbruket som de dominerende arbeidsgiverne i området. Etablering av en tydelig urban bystruktur med stort fokus på videre boligbygging og tilhørende service og infrastruktur som handel, bevertning, rekreasjon, barnehager/skoler m.m. støtter opp under Oslo Airport City’s visjon og mål om by- og stedsutvikling av Norges raskest voksende og mest attraktive del av Osloregionen.

ca. 35.000 innbyggere i Ullensaker kommune

2,5 % gjennomsnittlig befolkningsvekst per år

Ullensaker kommune

  • 2018
  • 2030
  • 2050

En bærekraftig region

Politisk forankring og vilje danner et uvurderlig grunnlag for videre utvikling av Oslo Airport City og Norges største knutepunkt.

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus ble vedtatt i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i desember 2015. Denne ble videreført i nye Viken fylke fra 01.01.2020.

Planen er en direkte oppfølging av Stortingets vedtak (Ot.prp.nr. 10, 2008/09) hvor Oslo og Akershus pålegges å lage en plan for en retningsendring i hovedstadsregionen for å nå målene om en mer konkurransedyktig og bærekraftig region, samt nasjonale mål om bl.a. klima og transport.

Den Norske Stat er således også forpliktet til å følge opp, sammen med Oslo kommune, Viken fylkeskommune og samtlige kommuner i Viken. Planen går frem mot 2030, med perspektiv mot 2050.

Les om miljøstrategien

Regionale byer med høy vekst

Det skal i Oslo-regionen legges vekt på byutvikling med større konsentrasjon etter prinsipper for flerkjernet utvikling av levende byer med god bokvalitet beliggende rundt Oslo by med gode kollektivløsninger. Regionale byer skal ta en høy andel (80-90 %) av bolig- og arbeidsplassveksten og få en sterkere rolle i regionen.

Jessheim fremheves som regional by med høy vekst, hvor det skal tilrettelegges for økt by- og næringsutvikling i takt med økt aktivitet på flyplassen. Øvre Romerike har allerede i dag mye pendling på tvers mot Gardermoen-området. Denne utviklingen er det ønskelig å bygge videre, på en slik måte at økt pendling blir kollektivbasert. Kollektivaksen mellom Jessheim og Oslo Lufthavn Gardermoen via Gardermoen Næringspark skal styrkes, og arbeidsplassintensive virksomheter må lokaliseres tett på aksen.

Ullensaker kommune vedtok og implementerte i februar 2020 ny strategisk plan som stadfester utvikling av Gardermoen og Jessheim som regionalt knutepunkt, med internasjonal standard og lokal forankring.

20 min. fra Oslo S til OAC

5 min. Airport Shuttle fra OSL til OAC

40 % av Norges befolkning kommer seg til OAC på to timer med tog, buss eller bil

300 mill. europeere kan nås på 2 timer

Oslo lufthavn er Norges og kanskje Nordens viktigste trafikk-knutepunkt.

Oslo Airport City ligger ideelt plassert, med nærhet til lufthavnen, hovedveitraseer, fremtidig godsterminal og attraktive boligområder i Jessheim og med kort forbindelsestid til Oslo sentrum, distriktene og sentrale Europa.

Fra Oslo Airport City er Norges viktigeste regionale byer som blant annet Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Kristiansand kun en kort reise unna. Viktige næringer i Norge er beliggende i områdene, og byene utvikler egne vekstområder. OAC har potensiale til å bli regionenes ansikt utad og til å styrke Norges konkurransekraft.

Med 2 t tog- eller kjøretur med buss og bil når man 2 millioner (40%) av Norges befolkning, og med 2 timers flytur når du omtrent 300 millioner av Europas befolkning.

8-millionersbyen

Utvikling av høyhastighetsbaner forandrer dynamikken i Skandinavia og knytter oss tettere sammen med våre naboer. OAC/Oslo blir et viktig ankerpunkt i denne utviklingen. Med potensiell ny godsterminal på Hauerseter styrker jernbanenettverket OAC som destinasjon ytterligere, og kan bidra til å styrke Skandinavias konkurransekraft i en global kontekst.

45 mil fra Oslo til Bergen
56 mil fra Oslo til Stavanger
42 mil fra Oslo til Stockholm
94 mil fra Oslo til København

OSLOTRONDHEIMBERGENSTAVANGERSTOCKHOLMGÖTEBORGKØBENHAVNEUROPA

Nordens nest største flyplass

Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) er Norges hovedflyplass og landets mest sentrale og viktigste knutepunkt. I tillegg til flytrafikk har OSL flyplasshoteller, konferansefasiliteter, forretninger, spisesteder og andre servicefunksjoner, samt over 20.000 parkeringsplasser.

I 2018 hadde OSL ca. 29 millioner reisende, og er Nordens nest største flyplass. Fra 2005 til 2016 har det innen hotell, restaurant og detaljhandel vært en betydelig sysselsettingsvekst fra ca. 11 % til ca. 21% i direkte tilknytning til flyplassen. I dag sysselsetter OSL direkte ca. 12.500 personer, og sammen med underleverandører, kontakter etc. en samlet sysselsetting på nesten 23.000 personer. Dette antallet vil bli doblet mot 2050, og investeringene i en ny hovedflyplass har gjort OSL til en av landets klart største arbeidsplasser.